Aurinkoa, aivoer­go­nomiaa ja ajatusten vaihtoa AMK-kirjas­to­päi­villä

Kirsi Rönnqvist
Aurajoki kesällä.

AMK-kirjas­to­päivät pidettiin pitkän tauon jälkeen aurin­koi­sessa Turussa 12.–13.6. AMKIT-konsortion järjes­tämän tapah­tuman käytännön järjes­te­lyistä vastasi onnis­tu­neesti Turun amk:n kirjasto. Kiitokset heille!

Mielen­kiin­toista ohjelmaa seurasi rento ja hyvän­tuu­linen yleisö. AMK-kirjas­to­laiset olivat sankoin joukoin paikalla, sillä tapah­tumaan osallistui noin 160 henkilöä. Sata heistä oli paikan päällä ja loput etänä.

AMK-kirjas­to­päivien teemana oli Opi, motivoidu ja jaksa — työnteon flown eväät. Tapah­tuman keskiössä oli erityi­sesti työhy­vin­vointi, joka tuli esiin lähes jokai­sessa esityk­sessä jollakin tavalla. Ohjel­massa oli ajatuksia herät­täviä puheen­vuoroja oman oppimisen johta­mi­sesta, aivoer­go­no­miasta ja tekoä­lystä.

Kuja Turussa.

Keynote-puhujina esiin­tyivät Karoliina Jarenko ja Mona Moisala. Karoliina Jarenko puhui aiheesta Kapteenina Tulevai­suuteen – Oman oppimisen johta­minen. Hän kertoi konkreet­tisia esimerkkejä siitä, miten jokainen voi työtii­missä kehittää omaa oppimista ja osaamista. Mona Moisalan aiheena puolestaan oli Pääkopan tiedostot järjes­tykseen – Aivoer­go­nomia ja itsensä johta­minen kiirei­sessä työar­jessa. Moderni ajatustyö vaatii työnte­ki­jöiltä paljon, mutta onneksi on myös keinoja parantaa omia aivotaitoja. Monan esitys herätteli monet meistä miettimään, miten voisimme vähentää aivokuormaa ja edistää aivojemme palau­tu­mista.

Lisäksi konsortion oma pedago­giik­ka­ryhmä kertoi tekoä­lystä sopivasti amk-kirjas­to­laisen näkökul­masta ja Turun amk:n tieto­pal­ve­lu­pääl­likkö Marita Ahola esitteli kirjas­toalan työnte­ki­jä­ky­selyn tuloksia. Kumpa­nakin päivänä esitysten lisäksi ohjel­massa oli myös työpaja. Keski­viikkona osallis­tujat saivat ryhmissä kiertää pedago­giik­ka­ryhmän järjes­tä­millä työpis­teillä, ja torstaina puolestaan Mona Moisalan esitys päättyi siihen liittyvään työpajaan.

Kiinnos­tavien ja ajankoh­taisten esitysten lisäksi työhy­vin­vointia edistettiin myös mukavan yhdessä olon merkeissä lounailla ja iltajuh­lassa. Mukavaa oli myös nähdä, että osallis­tujien kesken juttua riitti tauoilla ja työpa­joissa. Parasta AKM-kirjas­to­päi­villä olikin jälleen kerran toisten amk-kirjas­to­laisten tapaa­minen, ja pisteenä iin päällä olivat kiinnostava ohjelma sekä ihana, kesäinen Turku.

Föri
Selaa ajankohtaisia