Yhteistyö

Yhteistyö on AMKIT-konsortion toiminnan ydin. Konsortio tekee yhteistyötä kumppaniensa kanssa ammattikorkeakouluissa ja laajemmin eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi konsortion edustajat osallistuvat erilaisten työryhmien ja verkostojen toimintaan.

 • Arene
 • Aapa
 • TKI-johdon verkosto
 • Avoin TKIO-verkosto
 • Avoin TKIO-verkoston Ohjaamo
 • Julkai­su­ver­kosto
 • FUN (Suomen yliopis­to­kir­jas­tojen verkosto)
 • ErikN (Erikois­kir­jas­tojen neuvosto)
 • Varas­to­kir­jasto
 • BMF
 • Finlands svenska biblio­teksfö­rening
 • Kirjastot​.fi koordi­naa­tio­työ­ryhmä
 • Suomen musiik­ki­kir­jas­to­yh­dis­tyksen hallitus
 • Suomen kirjas­to­seuran hallitus
 • Suomen Tieteel­linen Kirjas­to­seura
 • DMP-konsortion ohjaus­ryhmä
 • Tieteel­listen kirjas­tojen Koha-yhteen­liit­tymän ohjaus­ryhmä + asian­tun­ti­ja­ryhmä
 • ALMA-kirjas­tojen ohjaus­ryhmä
 • johto­ryhmä
 • Theseus-toimisto
 • Theseus-kehit­tä­mis­ryhmä
 • Kreodin toimi­tus­kunta
 • Avoimet oppima­te­ri­aalit ‑kehit­tä­mis­ryhmä
 • Kestävä kehitys ‑työryhmä
 • Metatie­to­ryhmä
 • Pedago­giik­ka­ryhmä
 • Kansal­lis­kir­jaston johto­kunta
 • FinELib-ohjaus­ryhmä
 • Finna-konsortion johto­ryhmä
 • Finto-palvelun ohjaus­ryhmä
 • Theseus-laatu­ryhmä
 • Julkai­suar­kis­to­pal­ve­luiden asian­tun­ti­ja­ryhmä
 • KUMEA
 • MUUSA
 • Sisku
 • Digitaa­lisen kulttuu­ri­pe­rinnön pyöreä pöytä
 • Avoimen tieteen koordi­naatio
 • Tutki­mus­hal­linnon tieto­vir­tojen ja tutki­mus­tie­to­va­rannon ohjaus­ryhmä
 • Finn-ARMA-verkosto

Nimitykset

 • Ryhmissä jatkavat AMKIT-konsortion edustajat: Eeva Klinga-Hyöty (Haaga-Helia) ja Mervi Kiviranta (Humak) Kuvai­lus­tan­dar­di­ryh­mässä, Marja Puntalo (Haaga-Helia) Toimi­ja­ku­vailun asian­tun­ti­ja­ver­kos­tossa, Anna Kanerva Lamppu (Metro­polia) Musiikin metatiedon asian­tun­ti­ja­ryh­mässä, Anne Holappa (Humak) ja Irina Vikman (HAMK) Kuvai­levan metatiedon asian­tun­ti­ja­ryh­mässä

 • Tapani Lehtonen (JAMK), Musiikin metatiedon asian­tun­ti­ja­ryhmän AMKIT-konsortion edusta­jaksi

 • Mari Isokoski (Haaga-Helia), Sisäl­lön­ku­vailun asian­tun­ti­ja­ryhmän AMKIT-konsortion edusta­jaksi

 • Jussi Kärki (SAMK), Melindan ja kuvai­lu­yh­teistyön ohjaus­ryhmän AMKIT-konsortion edusta­jaksi

 • Marita Ahola (Turun AMK), Kirjastot​.fi koordi­naa­tio­ryhmän AMKIT-konsortion edusta­jaksi

 • Teemu Makkonen (JAMK), Avoimen tieteen rahoi­tus­työ­ryhmän AMKIT-konsortion edusta­jaksi

 • Jaana Latvanen (SeAMK), Suomen Tieteel­lisen Kirjas­to­seuran halli­tuksen jäseneksi

 • Teemu Makkonen (JAMK) ja Anne Kärki (SAMK), Opinnäy­te­töiden avoimen saata­vuuden osalin­jausta luonnos­te­levan työryhmän AMKIT-konsortion edusta­jiksi

 • Mira Juppi (Savonia), Kansal­lis­kir­jaston johto­kunnan AMKIT-konsortion edusta­jaksi sekä Pekka Uotila (XAMK) varae­dus­ta­jaksi