Konsortion toiminta

AMKIT-konsortiossa työskennellään yhteisten asioiden eteen: yhdessä voimme vaikuttaa AMK-kirjastojen asioihin ja työt sujuvat kepeämmin. AMKIT-konsortion muodostamme me, AMK-kirjastolaiset.

Konsortio koordinoi AMK-kirjastojen yhteistyötä ja yhteisiä hankkeita. Vaikutamme alan toimintaan ja kehitykseen työryhmien kautta ja työskentelemme kirjastoalan ajankohtaisten asioiden parissa.

Tervetuloa tutustumaan ja mukaan toimintaan!

Työryhmät

AMKIT-konsortion työryhmät valmistelevat ja koordinoivat yhteistyötä ja yhteisiä hankkeita. Työryhmillä on omat sivut eDuunin työryhmäpuolella.

Avoimet oppima­te­ri­aalit ‑ryhmä

Avoimet oppima­te­ri­aalit ‑ryhmä tuottaa avoimia oppima­te­ri­aaleja, jotka julkaistaan Avointen oppima­te­ri­aalien kirjas­tossa. Ryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa yhteisiin suunnittelu- ja kehit­tä­mis­ta­paa­misiin, aineis­tojen suunnittelu ja tuotta­minen tapahtuu aihekoh­tai­sissa pienryh­missä.

Ryhmän työsken­telyyn voi vapaasti osallistua oman kiinnos­tuksen mukaan. Pedago­giik­ka­ryhmä koordinoi Avoimet oppima­te­ri­aalit ‑ryhmän toimintaa.

Kestävä kehitys ‑ryhmä

Kestävä kehitys on yksi AMKIT-konsortion strategian osa-alueista. Kestävä kehitys ‑ryhmän tavoit­teena on tukea AMK-kirjastoja kestävän kehityksen edistä­mi­sessä.

Työsken­telyn toiminnan tukena on ARENEn Kestävän kehityksen työkirja, jonka avulla linjataan kestävän kehityksen suuntia ja konkreet­tisia tekoja AMK-kirjas­toille. Ryhmä tuottaa aiheesta yhteisiä viestin­tä­ma­te­ri­aaleja, kirjoittaa julkaisuja ja suunnit­telee teemaan liittyviä koulu­tuksia.

Metatie­to­ryhmä

Metatie­to­ryhmä keskittyy metatie­tojen tuotta­miseen ja hankintaan kuuluviin erityis­ky­sy­myksiin. Tavoit­teena on hyvien käytän­töjen ja kokemusten jakaminen ammat­ti­kor­kea­kou­luissa. Ryhmän tehtävänä on edistää alansa vuoro­vai­ku­tusta ja tiedon­kulkua kansal­listen kuvai­lu­ryhmien välillä.

Ryhmä järjestää webinaareja, joissa käsitellään ajankoh­taisia asioita ja joihin sisäl­ly­tetään tarvit­taessa myös koulu­tusta. Metatie­to­ryhmä huolehtii Metatiedon mesta­riksi-verkko­kurssin ylläpi­dosta, kehit­tä­mi­sestä ja tekijä­noi­keuk­sista.

Pedago­giik­ka­ryhmä

Pedago­giik­ka­ryhmän tavoit­teena on kehittää tiedon­han­kinnan opetusta ja ohjausta ammat­ti­kor­kea­kou­luissa edistäen opiske­li­joiden ja henki­lö­kunnan infor­maa­tio­taitoja.

Ryhmän tehtävänä on kerätä ja välittää opetuksen parhaita käytäntöjä ja hyviä ideoita, järjestää seminaareja ja koulu­tuksia ja antaa tarvit­taessa lausuntoja ja suosi­tuksia sekä tuottaa julkaisuja.

Pedago­giik­ka­ryhmä koordinoi Avoimet oppima­te­ri­aalit ‑ryhmän ja Tekoä­ly­ver­koston toimintaa.

AMKIT-konsortion antamat lausunnot ja kommentit

 • Kommentit opinnäy­te­töiden avoimen saata­vuuden osalin­jaukseen

 • Kommentit ehdotukseen avointen kotimaisten tiede­lehtien rahoi­tuk­seksi

 • Lausunto halli­tuksen esitykseen eduskun­nalle laiksi tekijä­noi­keuslain muutta­mi­sesta (e‑lainakorvaus)

 • Kommentit Avoimen tieteen viiteark­ki­teh­tuuriin

 • Lausunto e‑aineistojen kirjas­to­käytön korvaa­mista koske­vasta selvi­tyk­sestä

 • Lausunto halli­tuksen esitykseen eduskun­nalle laeiksi tekijä­noi­keuslain ja sähköisen viestinnän palve­luista annetun lain muutta­mi­sesta (HE 43/​2022 vp)

 • Tutki­mus­me­ne­telmien ja infra­struk­tuurien avoimen saata­vuuden osalinjaus

 • Avointen oppimis- ja opetus­käy­tän­töjen osalinjaus

 • Kokooma- ja yksit­täis­teosten avoimen saata­vuuden osalinjaus

 • Lausunto ehdotukseen halli­tuksen esityk­seksi laiksi Saavu­tet­ta­vuus­kir­jasto Celiasta

 • Kommentit toimin­ta­kult­tuurin avoimuuden linjaus­luon­nokseen

 • Kommentit avoimen tieteen seuran­ta­mallin luonnokseen

 • Lausunto luonnok­sesta halli­tuksen esityk­seksi eduskun­nalle laeiksi tekijä­noi­keuslain ja sähköisen viestinnän palve­luista annetun lain 184 §n muutta­mi­sesta

 • Lausunto julkisen hallinnon tiedon laatu­kri­tee­reistä

 • Lausunto halli­tuksen esityk­sestä laiksi tutki­mus­tie­to­va­ran­nosta

 • Kommentit ratkai­su­mal­leihin kotimaisten tiede­jul­kai­sujen avoimelle saata­vuu­delle

 • Lausunto ehdotuk­sesta tiedon hyödyn­tä­misen ja avaamisen strate­gi­siksi tavoit­teiksi

 • Lausunto kansain­vä­lisen standardin ISO 3297:2021 ”Tieto ja dokumen­tointi. Jatkuvan julkaisun kansain­vä­linen standar­di­tunnus (ISSN)” suomen­kie­li­sestä käännök­sestä