AMKIT-konsortion vuoden 2023 toimin­ta­ker­tomus on julkaistu. Toimin­ta­ker­tomus on kattava katsaus konsortion edellisen vuoden toimintaan niin amk-kentällä kuin kansal­li­ses­tikin. Toimin­ta­ker­tomus on julkinen ja sen voi lukea täältä.

AMKIT-konsortion syysy­leis­kokous pidettiin 30.11. Rovanie­mellä. Kokouk­sessa käsiteltiin sääntö­mää­räiset asiat kuten konsortion ensi vuoden budjetti sekä johto­ryhmän erovuo­roisten jäsenten tilalle nimitettiin uudet jäsenet kaudeksi 2024-205. Uutena jäsenenä johto­ryh­mässä aloittaa Anne Holappa, kun taas Marita Ahola ja Jaana Latvanen valittiin jatko­kau­delle.

Vuonna 2024 johto­ryhmän jäsenet ovat: Mira Juppi (pj, Savonia), Marita Ahola (Turun amk), Anne Holappa (Humak), Riitta-Liisa Karja­lainen (KAMK), Maija Koponen (Lapin amk), Jaana Latvanen (SeAMK), Jonna Vocke (Arcada).

Syysy­leis­ko­kouk­sessa hyväk­syttiin myös konsortion ensi vuoden toimin­ta­suun­ni­telma.

Vuosi 2023 kallistuu kohti loppuaan ja on aika luoda silmäys, kuinka amk-kirjas­tojen yhteisiä asioita on hoidettu kuluneena vuonna. Lue AMKIT-konsortion puheen­joh­tajan Mira Jupin terveiset Kreodin joulu­nu­me­rosta.

AMKIT-konsortion kevät on ollut työn täytteinen. Yhteis­työtä on tehty niin konsortion sisällä eri amk-kirjas­tojen kesken kuin myös eri sidos­ryhmien kanssa.

Johto­ryhmä

AMKIT-konsortion johto­ryhmä kokoontui kevät­lu­ku­kau­della kymmenen kertaa verkossa. Jory käsitteli kokouk­sissa mm. yhteis­ti­lastoja ja konsortion verkkosivu-uudis­tusta. Asialis­talla oli myös AMKIT-verkos­to­päivän suunnit­te­le­minen.

Tammi­kuussa johto­ryhmä tapasi muiden kirjas­to­sek­to­reiden edustajia Kirjas­to­ver­kos­tojen ja Kansal­lis­kir­jaston tapaa­mi­sessa. Johto­ryhmä osallistui myös Laurean järjes­tä­mille AMK-päiville.

Konsortion keväty­leis­kokous

AMKIT-konsortion keväty­leis­kokous pidettiin 30.3. Arcadan Arabian kampuk­sella ja verkossa. Jokai­sesta konsor­tioon kuulu­vasta ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­tosta oli paikalla edustaja.

Kokouk­sessa käsiteltiin sääntö­mää­räiset yleis­ko­kous­asiat, eli esiteltiin ja hyväk­syttiin konsortion vuoden 2022 toimin­ta­ker­tomus, vahvis­tettiin konsortion vuoden 2022 tilin­päätös, sekä käytiin läpi vuoden 2023 konsortion kustan­nus­tenjako ja Theseus-kulujen kustan­nus­tenjako.

AMKIT-verkos­to­päivä

AMKIT-verkos­to­päivää vietettiin 23.3. teemalla “Ytimessä asiakas­palvelu”. Tilaisuus keräsi jälleen runsaasti yleisöä ja kuunte­le­massa oli noin 190 kirjas­to­laista.

AMKIT-verkos­to­päivän kesto oli tällä kertaa kaksi ja puoli tuntia. Tilaisuus olikin täyttä asiaa alusta loppuun. Konsortion puheen­joh­tajan Mira Jupin lyhyen ajankoh­tais­kat­sauksen jälkeen oli vuorossa Marjo Kamilan ja Elina Kähön mielen­kiin­toiset esitykset.

Palve­lu­muo­toilun koulut­tajan Marjo Kamilan aiheena oli Palve­lu­ko­ke­muk­sista palve­lue­leisiin — lähtö­kohtana tyyty­väinen kirjas­to­asiakas. Esitys antoi uuden näkökulman asiakas­pal­ve­lu­työhön: kaiken keskiössä on uteliaisuus asiakasta kohtaan.

Helsingin yliopiston kirjaston palve­lu­pääl­likkö Elina Kähö kertoi työn tuunaa­mi­sesta. Työn tuunaa­minen: asiakas­palvelu voima­varana ‑esitys oli hyvä katsaus siihen, miten omaa työtään, sen vaati­muksia ja voima­varoja, voi tarkas­tella uudella tavalla.

Perin­teinen Kilomet­rikisa pyörähti taas käyntiin 1.5. Nyt voit osallistua leikki­mie­liseen pyöräi­ly­kisaan amk-kirjas­tojen yhtei­sessä joukku­eessa. Kilomet­rikisa poljetaan aikavä­lillä 1.5.–30.9.2023.

Rekis­te­röidy joukku­eeseen osallis­tu­mis­koo­dilla AMKIT Kilomet­ri­kisan sivuilla.

AMKIT-konsortion vuoden 2022 toimin­ta­ker­tomus hyväk­syttiin konsortion keväty­leis­ko­kouk­sessa 30.3. Toimin­ta­ker­tomus on kattava kuvaus AMKIT-konsortion vuoden 2022 toimin­nasta.

Toimin­ta­ker­tomus 2022 on luetta­vissa konsortion AMKIT-wikissä. Luetta­vissa ovat myös konsortion aiemmat toimin­ta­ker­to­mukset, toimin­ta­suun­ni­telmat ja strategiat.