Konsortion säännöt

AMKIT-konsortio on ammat­ti­kor­kea­kou­luissa toimivien kirjas­tojen yhteis­työ­foorumi ja edustaja, joka huolehtii jäsen­tensä eduista toimin­ta­mah­dol­li­suuksiin vaikut­ta­malla. AMKIT-konsortion tarkoi­tuksena on toimia ammat­ti­kor­kea­kou­lujen viral­lisena edustajana kirjas­toa­lalla sekä mahdol­listaa ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­tojen yhteistyö, järjes­telmien ylläpi­tä­minen ja kehit­tä­minen sekä osaamisen kehit­tä­minen.

Alkupe­räinen sopimus ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kirjas­to­yh­teis­työ­kon­sor­tiosta on allekir­joi­tettu 3.12.2001. Sopimusta on viimeksi muutettu ja se on hyväk­sytty AMKIT-konsortion syysy­leis­ko­kouk­sessa 30.11.2023 ja keväty­leis­ko­kouk­sessa 11.4.2024.

Päätök­senteko

 • AMKIT-konsortion jäsenet päättävät talou­del­li­sesti ja periaat­teel­li­sesti merkit­tä­vistä kysymyk­sistä. Päätökset valmis­tellaan AMKIT-konsortion yhtei­se­li­missä, joita ovat yleis­kokous ja johto­ryhmä.
 • Yhtei­se­limet vahvis­tavat AMKIT-konsortion toimin­ta­pe­ri­aatteet ja kehit­tävät toimin­ta­ta­voit­teita sekä huoleh­tivat käytännön yhteistyön järjes­tä­mi­sestä tarvit­taessa erilli­sillä sopimuk­silla.

AMKIT-konsortion yleis­kokous

 • AMKIT-konsortion yleis­ko­kouk­sella on kaksi vuosit­taista sääntö­mää­räistä kokousta. Yleis­ko­kouksen kutsuu koolle johto­ryhmä neljä viikkoa etukäteen. Kutsu toimi­tetaan sähkö­pos­titse jäsenor­ga­ni­saation ilmoit­ta­malle edusta­jalle ja tiedoksi samalla varae­dus­ta­jille. Johto­ryhmä toimittaa vuosi­ko­kouksen asiakirjat viimeistään 14 päivää ennen kokousta edustajien saata­ville.
 • Yleis­ko­kouk­sista kevät­kokous tulee järjestää maalis-huhti­kuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Yleis­kokous tulee kutsua koolle myös, jos vähintään viisi jäsentä esittää sitä. Kukin ammat­ti­kor­kea­koulu nimeää AMKIT-konsortion yleis­ko­kouksen edustajan ja hänelle enintään kaksi henki­lö­koh­taista varae­dus­tajaa toistai­seksi.
 • Kun yleis­ko­kouse­dustaja tai hänen varae­dus­ta­jansa on pitkä­ai­kai­sesti tai pysyvästi estynyt toimi­masta yleis­ko­kouse­dus­tajana, ammat­ti­kor­kea­koulu nimeää uuden edustajan ja ilmoittaa henki­lö­vaih­dok­sesta johto­ryh­mälle.
 • Yleis­kokous valitsee keskuu­destaan kokouk­selle puheen­joh­tajan ja kutsuu sihteerin. Yleis­kokous on päätös­val­tainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Yleis­kokous ratkaisee asiat tarvit­taessa äänes­tä­mällä, jolloin jokai­sella jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheen­joh­tajan ääni ratkaisee äänes­tyksen tuloksen, vaaleissa kuitenkin arpa.
 • Yleis­ko­kouksen tehtävänä on vahvistaa AMKIT-konsortion tavoitteet ja toimin­ta­pe­ri­aatteet
  • valmis­tella sellaiset laaja­kan­toiset asiat, joista viime kädessä päättää jäsenen oma päätök­sen­te­koelin
  • päättää uusien jäsenten ottami­sesta konsor­tioon.
 • AMKIT-konsortion yleis­kokous päättää yhteis­työstä aiheu­tuvien kustan­nusten jakami­sesta aiheut­tamis- ja hyöty­pe­ri­aat­teiden mukaan. Sen lisäksi Yleis­ko­kouksen kevät­ko­kouksen tehtävänä on
  • käsitellä johto­ryhmän antama edellisen vuoden toimin­ta­ker­tomus
  • vahvistaa AMKIT-konsortion tilit edelli­seltä vuodelta
  • sopia vuosit­tai­sesta kustan­nusten jaosta
 • sekä Yleis­ko­kouksen syysko­kouksen tehtävänä on
  • valita AMKIT-konsortion johto­ryhmän puheen­johtaja ja muut jäsenet erovuo­roisten tilalle
  • vahvistaa AMKIT-konsortion toiminta- ja talous­suun­ni­telma.

Johto­ryhmä

 • Johto­ryhmään kuuluu syysko­kouk­sessa valitut puheen­johtaja ja kuusi (6) jäsentä. Johto­ryhmä valitsee keskuu­destaan kaksi varapu­heen­joh­tajaa ja kutsuu itselleen sihteerin. Johto­ryhmä voi kutsua asian­tun­ti­joita harkin­tansa mukaan. Puheen­joh­tajan ja jäsenten toimi­kausi on kaksi (2) kalen­te­ri­vuotta siten, että joka toinen vuosi johto­ryh­mästä on erovuo­roisia kolme (3) ja joka toinen vuosi neljä (4). Toimi­kaudet alkavat valintaa seuraavan kalen­te­ri­vuoden alusta.
 • Johto­ryhmä on päätös­val­tainen, kun neljä jäsentä, joista vähintään yksi on puheen­johtaja tai varapu­heen­johtaja, on läsnä.
 • Johto­ryhmä
  • valmis­telee asiat yleis­ko­kouk­selle
  • laatii AMKIT-konsortion vuosit­taisen toimintakertomus‑, toimin­ta­suun­ni­telma- ja talous­suun­ni­tel­maeh­do­tukset
  • asettaa tarvit­tavat asian­tun­ti­ja­ryhmät ja nimeää asian­tun­tijat kansal­lisiin ryhmiin
  • vaikuttaa kansal­li­sesti kirjas­toalan kehit­ty­miseen ja antaa tarvit­taessa lausuntoja ja kommentteja
  • järjestää AMKIT-konsortion tarvit­semat muut palvelut ja tarvit­taessa erilliset sopimukset palve­lujen järjes­tä­mi­seksi.
 • Johto­ryhmän kokousten asialista vahvis­tetaan 2 arkipäivää ennen kokousta. Asialista liitteineen on AMKIT-konsortion johto­ryhmän verkko­työs­ken­te­ly­alu­eella, jonne kaikilla ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kirjas­tojen johta­jilla on täydet oikeudet.

Jäsenten oikeudet ja velvol­li­suudet

 • AMKIT-konsortion jäsen pyrkii toimimaan AMKIT-konsortion edunmu­kai­sesti edistäen AMKIT-konsortion päämääriä ja tavoit­teita. Jäsenen suostu­muk­sella hänet voidaan valtuuttaa edustamaan AMKIT-konsor­tiota.
 • AMKIT-konsortion jäsen sitoutuu hoitamaan AMKIT-konsortion yhtei­sistä kustan­nuk­sista omat maksuo­suu­tensa, jotka määräy­tyvät vuosi­ko­kouksen päätösten mukai­sesti.

Konsor­tioon liitty­minen

 • Yleis­kokous voi päättää, että AMKIT-konsor­tioon otetaan uusia jäseniä. Uuden jäsenen kanssa allekir­joi­tetaan ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kirjas­to­yh­teis­työ­kon­sor­tio­so­pi­mukseen liitettävä lisäpöy­tä­kirja, jonka allekir­joittaa AMKIT-konsortion puolesta johto­ryhmän puheen­johtaja sen jälkeen, kun yleis­kokous on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen. Liittyvä jäsen maksaa liittyessään erikseen sovit­tavan liitty­mis­maksun, joka sisältää liitty­mi­sestä konsor­tiolle aiheu­tuvat kustan­nukset. Uuden jäsenen ottami­sesta päätet­täessä jäsenyyden kannalla tulee olla kolmen neljäsosan enemmistö konsortion jäsenistä.

Konsor­tiosta eroaminen

 • AMKIT-konsortion jäsen voi erota AMKIT-konsor­tiosta ilmoit­ta­malla siitä kirjal­li­sesti johto­ryh­mälle. Johto­ryhmän tulee ilmoittaa asiasta välit­tö­mästi muille AMKIT-konsortion jäsenille. Ero tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua ilmoi­tuksen antami­sesta. Eroavalla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin jo maksettuja kustan­nuso­suuksia eikä sillä ole eroamisen jälkeen mitään oikeuksia AMKIT-konsortion palve­luihin tai toimintaan. Eroavan jäsenen on maksettava osuutensa kustan­nuk­sista eron voimaan­tuloon asti. Lisäksi eroava jäsen vastaa itse eroami­sestaan aiheu­tu­vista kustan­nuk­sista.

Jäsenen erotta­minen

 • AMKIT-konsortion jäsen voidaan erottaa AMKIT-konsor­tiosta erityisen paina­vasta syystä. Tällaisena voidaan pitää esimer­kiksi
  • sopimusten rikko­mista
  • maksuo­suuksien laimin­lyö­mistä
 • Jäsenen erotta­mi­sesta päättää yleis­kokous kahdessa peräk­käi­sessä kokouk­sessaan. Erotta­minen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua erotta­mis­pää­tök­sestä. Erote­tulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin jo maksettuja kustan­nuso­suuksia eikä sillä ole eroamisen jälkeen mitään oikeuksia AMKIT-konsortion palve­luihin tai toimin­toihin. Erotetun jäsenen on maksettava osuutensa kustan­nuk­sista eron voimaan­tuloon asti. Lisäksi erotettu jäsenen on korvattava erotta­mi­sesta aiheu­tuvat kustan­nukset.

Erimie­li­syyksien ratkai­se­minen

 • Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kirjas­to­yh­teis­työ­kon­sor­tio­so­pi­muk­sesta mahdol­li­sesti aiheu­tuvat erimie­li­syydet pyritään ratkai­semaan neuvot­te­le­malla. Mikäli neuvot­telut eivät tuota tulosta, ratkaistaan erimie­li­syydet Helsingin käräjä­oi­keu­dessa. Sopimuk­sessa sovel­letaan Suomen lakia.