Tieto­suo­ja­se­loste

Verkko­si­vus­tomme osoite on: https://​www​.amkit​.fi.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivus­tolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataa­mista, joissa on tallen­nettu paikka­tieto (EXIF GPS). Sivuston vierai­lijat voivat ladata ja katsoa paikka­tietoa kuvista, joita sivus­tolla on.

Evästeet

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivus­tolle, asetamme väliai­kaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henki­lö­tietoa ja se poistetaan kun selai­nikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallen­tavat kirjau­tumis- sekä näyttö­ase­tuksesi. Kirjau­tu­mi­se­västeet poistetaan kahden vuoro­kauden kuluessa, näyttö­ase­tuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjau­tu­misen yhtey­dessä, kirjau­tu­mis­tie­tojasi säily­tetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjau­tu­miseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhtey­dessä.

Mikäli julkaiset artik­kelin tai muokkaat olemassa olevaa tallen­namme selaimeen evästeen, joka sisältää muokat­tavan artik­kelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuoro­kau­dessa.

Muilta sivus­toilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artik­kelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimer­kiksi videoita, kuvia, artik­ke­leita jne.). Toisilta sivus­toilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrat­ta­vissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivus­tolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seuran­tae­väs­teitä ja monito­roida vuoro­vai­ku­tustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuoro­vai­ku­tuksen seuranta jos ja kun olet kirjau­tunut käyttäjänä sivus­tolle.

Kenelle jaamme tietosi

Jos pyydät salasanan palaut­ta­mista, IP-osoit­teesi liitetään mukaan palau­tus­säh­kö­pos­tiisi.

Kuinka kauan säily­tämme tietoa

Tallen­namme rekis­te­röi­ty­neiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttä­jä­pro­fiilien tiedot. Kaikilla käyttä­jillä on mahdol­lisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henki­lö­tie­tojaan milloin vain. Ainoastaan käyttä­jä­nimeä ei voi muuttaa. Verkko­si­vuston ylläpi­täjät voivat nähdä ja muokata käyttä­jä­pro­fiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttä­jätili tälle sivus­tolle, voit pyytää kooste­tie­dostoa omista henki­lö­tie­doistasi, sisältäen kaiken henki­lö­tiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henki­lö­tie­tojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henki­lö­tietoa, joka meidän on säily­tettävä ylläpi­dol­li­sista, juridi­sista tai tieto­turvaan liitty­vistä syistä.