AMKIT-konsortion kevät­lu­ku­kausi

Kirsi Rönnqvist
Kuvituskuva

AMKIT-konsortion kevät on ollut työn täytteinen. Yhteis­työtä on tehty niin konsortion sisällä eri amk-kirjas­tojen kesken kuin myös eri sidos­ryhmien kanssa.

Johto­ryhmä

AMKIT-konsortion johto­ryhmä kokoontui kevät­lu­ku­kau­della kymmenen kertaa verkossa. Jory käsitteli kokouk­sissa mm. yhteis­ti­lastoja ja konsortion verkkosivu-uudis­tusta. Asialis­talla oli myös AMKIT-verkos­to­päivän suunnit­te­le­minen.

Tammi­kuussa johto­ryhmä tapasi muiden kirjas­to­sek­to­reiden edustajia Kirjas­to­ver­kos­tojen ja Kansal­lis­kir­jaston tapaa­mi­sessa. Johto­ryhmä osallistui myös Laurean järjes­tä­mille AMK-päiville.

Konsortion keväty­leis­kokous

AMKIT-konsortion keväty­leis­kokous pidettiin 30.3. Arcadan Arabian kampuk­sella ja verkossa. Jokai­sesta konsor­tioon kuulu­vasta ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­tosta oli paikalla edustaja.

Kokouk­sessa käsiteltiin sääntö­mää­räiset yleis­ko­kous­asiat, eli esiteltiin ja hyväk­syttiin konsortion vuoden 2022 toimin­ta­ker­tomus, vahvis­tettiin konsortion vuoden 2022 tilin­päätös, sekä käytiin läpi vuoden 2023 konsortion kustan­nus­tenjako ja Theseus-kulujen kustan­nus­tenjako.

AMKIT-verkos­to­päivä

AMKIT-verkos­to­päivää vietettiin 23.3. teemalla “Ytimessä asiakas­palvelu”. Tilaisuus keräsi jälleen runsaasti yleisöä ja kuunte­le­massa oli noin 190 kirjas­to­laista.

AMKIT-verkos­to­päivän kesto oli tällä kertaa kaksi ja puoli tuntia. Tilaisuus olikin täyttä asiaa alusta loppuun. Konsortion puheen­joh­tajan Mira Jupin lyhyen ajankoh­tais­kat­sauksen jälkeen oli vuorossa Marjo Kamilan ja Elina Kähön mielen­kiin­toiset esitykset.

Palve­lu­muo­toilun koulut­tajan Marjo Kamilan aiheena oli Palve­lu­ko­ke­muk­sista palve­lue­leisiin — lähtö­kohtana tyyty­väinen kirjas­to­asiakas. Esitys antoi uuden näkökulman asiakas­pal­ve­lu­työhön: kaiken keskiössä on uteliaisuus asiakasta kohtaan.

Helsingin yliopiston kirjaston palve­lu­pääl­likkö Elina Kähö kertoi työn tuunaa­mi­sesta. Työn tuunaa­minen: asiakas­palvelu voima­varana ‑esitys oli hyvä katsaus siihen, miten omaa työtään, sen vaati­muksia ja voima­varoja, voi tarkas­tella uudella tavalla.

Selaa ajankohtaisia