AMKIT-konsortiet

Illustration

Vad är AMKIT-konsortiet?

AMKIT-konsortiet grundades i november 2001.

För närvarande består konsortiet av 23 yrkeshögskolor som hör under Undervisnings- och kulturministeriet samt Polisyrkeshögskolan, som hör under Inrikesministeriet. Till konsortiet hör även Högskolan på Åland.

Till AMKIT-konsortiets uppgifter hör att:

 • koordinera samarbetet mellan yrkeshögskolebiblioteken och deras gemensamma projekt
 • fungera som en länk till Undervisnings- och kulturministeriet, Nationalbiblioteket och andra samarbetspartners
 • erbjuda fortbildning, stöd och professionellt samarbete för bibliotekens personal
 • nominera eller utse yrkeshögskolornas representanter till nationella biblioteksutskott

Organisationen

De centrala organen i AMKIT-konsortiet är generalförsamlingen och ledningsgruppen. Varje yrkeshögskola utser en representant och en suppleant till generalförsamlingen, som sammanträder 1- 2 gånger i året. Generalförsamlingen fastställer konsortiets verksamhet och ekonomiska ramar.

Ledningsgruppen sammanträder ca 10 gånger i året och föreslås av generalförsamlingen. Den verkställer generalförsamlingens beslut, skapar arbetsgrupper och ansvarar generellt för konsortiets verksamhet. För tillfället finns det arbetsgrupper inom följande områden: e-resurser, systemutveckling, metadata, Theseus och kommunikation. Som ordförande för ledningsgruppen fungerar Mira Juppi från Savonia.

Ledningsgruppen

Ordfö­rande

 • Mira Juppi (2023–2024)

Viceord­fö­rande

 • Jaana Latvanen (2024–2025)
 • Marita Ahola (2024–2025)

Medlemmar

 • Anne Holappa (2024–2025)
 • Riitta-Liisa Karja­lainen (2023–2024)
 • Maija Koponen (2023–2024)
 • Jonna Vocke (2023–2024)

Sekre­terare

 • Kirsi Rönnqvist (2023–2024)

Kontaktuppgifter

Posta­dress

Ammat­ti­kor­ke­ak­ou­lujen kirjas­toyh­te­i­styö­kon­sortio (AMKIT-konsortiet)
c/​o Savonia-ammat­ti­kor­ke­akoulu
Mira Juppi
PL 6 (Microkatu 1)
70201 Kuopio

Faktu­re­rings­a­dress för pappers­fak­turor

Referens: AMKIT-konsor­tiet/ Hellevi Hakala
Metro­polia Ammat­ti­kor­ke­akoulu Oy
PL 7517
02066 DOCUSCAN

E‑fakturor

003720945511
Operatör: Pagero, 003723609900