Amkit Logo
Yhteystiedot
  • AMKIT-Konsortio c/o Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Mira Juppi
  • PL 6 (Microkatu 1) 70201 Kuopio

Organisationen

AMKIT-konsortiet grundades i november 2001.

För närvarande består konsortiet av 23 yrkeshögskolor som hör under Undervisnings- och kulturministeriet samt Polisyrkeshögskolan, som hör under Inrikesministeriet. Till konsortiet hör även Högskolan på Åland.

Till AMKIT-konsortiets uppgifter hör att:

  • koordinera samarbetet mellan yrkeshögskolebiblioteken och deras gemensamma projekt
  • fungera som en länk till Undervisnings- och kulturministeriet, Nationalbiblioteket och andra samarbetspartners
  • erbjuda fortbildning, stöd och professionellt samarbete för bibliotekens personal
  • nominera eller utse yrkeshögskolornas representanter till nationella biblioteksutskott

Organisationen

De centrala organen i AMKIT-konsortiet är generalförsamlingen och ledningsgruppen. Varje yrkeshögskola utser en representant och en suppleant till generalförsamlingen, som sammanträder 1- 2 gånger i året. Generalförsamlingen fastställer konsortiets verksamhet och ekonomiska ramar.

Ledningsgruppen sammanträder ca 10 gånger i året och föreslås av generalförsamlingen. Den verkställer generalförsamlingens beslut, skapar arbetsgrupper och ansvarar generellt för konsortiets verksamhet. För tillfället finns det arbetsgrupper inom följande områden: e-resurser, systemutveckling, metadata, Theseus och kommunikation. Som ordförande för ledningsgruppen fungerar Mira Juppi från Savonia.

AMKIT-konsortiets strategi 2017 – 2020