Amkit Logo
Yhteystiedot
  • AMKIT-Konsortio c/o Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Mira Juppi
  • PL 6 (Microkatu 1) 70201 Kuopio

Hankkeet

ATT-ammattikorkeakouluissa hanke (2015-16)

Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeen tavoitteena on omalta osaltaan edistää tieteen ja tutkimuksen avoimuutta sekä avoimen tieteen laajaa yhteiskunnallista hyödynnettävyyttä. Päämääränä on kehittää ja jakaa erilaisia toimintamalleja, joiden avulla ammattikorkeakoulujen tuottama tieto ja osaaminen saadaan avattua ja tuotua konkreettisesti kaikkien halukkaiden hyödynnettäviksi. Hanketta hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Kaikki ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet hankkeeseen Arenen kautta.

Open Access -hanke

AMKIT-konsortio ja Arene ry. toteuttivat vuosien 2007-2009 aikana yhteisen hankkeen, jonka tavoitteeksi asetettiin avoimen julkaisutoiminnan edistäminen ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulokset sekä opinnäytetyöt haluttiin saada aiempaa paremmin saavutettaviksi, ja keinona käytettiin näiden tietojen tuomista verkkoon. Hankkeeseen kuului kaksi osakokonaisuutta: verkkolehti OSAAJA.net ja opinnäytetöiden verkkokirjasto Theseus.

OSAAJA.net –verkkolehti, joka aloitti tammikuussa 2008, oli ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoimintaa julkaiseva ja erityisesti eri työelämätahoille suunnattu lehti. Lehteä julkaistiin muutama numero, minkä jälkeen lehti yhdistyi Kever-verkkolehden kanssa Kever-Osaaja-julkaisuksi. Vuoden 2011 alusta alkaen verkkolehti on ilmestynyt nimellä AMK-lehti/UAS Journal.

Verkkokirjasto Theseus kehitettiin ammattikorkeakoulujenopinnäytetöiden ja julkaisujen elektroniseksi tallennuspaikaksi. Theseuksen avulla pyrittiin ratkaisemaan opinnäytteiden säilytys ja varastointi ja lisäämään opinnäytetöiden ja julkaisujen saavutettavuutta.

Theseuksen teknisestä toteutuksesta, ylläpidosta ja palvelintilasta on vastannut Kansalliskirjasto. Testikäytön aloittivat 11 pilottiammattikorkeakoulua syksyllä 2008, ja kaikkien ammattikorkeakoulujen käytettävissä Theseus on ollut keväästä 2009 asti.

Arene ry ja Kansalliskirjasto tekivät verkkokirjaston toteuttamisesta vuoden 2008 alussa viiden vuoden yhteistyösopimuksen.

Nykyään Theseus on aktiivisessa käytössä ammattikorkeakouluissa. Vuonna 2011 Theseusta alettiin nimittää verkkokirjaston sijaan julkaisuarkistoksi. Keväällä 2012 Theseukseen tallennettiin 40 000. opinnäytetyö. Theseuksen kehittäminen jatkuu edelleen.

Lisätietoja: hankkeen aikainen wiki

eAineistot oppimisen resurssi -hanke (eAineistohanke)

Hanketta edelsi Virtuaaliammattikorkeakoulun verkkokirjastohanke vuosina 2004-2006, ja hankkeen tavoitteista ja tuloksista voi lukea tarkemmin sen loppuraportista.

eAineistohanke vuosina 2007-2009 oli AMKIT-konsortion jaVirtuaaliammattikorkeakoulun yhteishanke, jonka tavoitteena oli edistää informaatiolukutaitoa (IL) ammattikorkeakouluissa ja lisätä verkkoaineistojen käyttöä oppimisessa ja opetuksessa.

Virtuaaliammattikorkeakoululla on DIGMA-metatietovaranto, joka löytyy amk.fi-portaalista. DIGMAn kautta AMK:n opettajat voivat poimia käyttöönsä yhteistyössä tuotettuja verkkokoulutusmateriaaleja ja oppimisaihioita. eAineistohankkeen aikana Digmaan saatiin kerättyä AMK-kirjastojen yhteinen IL-opetusaineisto.

Hankkeen yhteydessä kehitettiin muitakin konkreettisia IL-opetuksen työkaluja, jotka on tarkoitettu hyödynnettäviksi myös hankkeen päätyttyä. Tällaisia ovat esimerkiksi Opas informaatiolukutaidon opetukseenIL-mittaristo ja Ota selvää –kampanjan materiaalit.

Lisätietoja: hankkeen loppuraportti

Nelli-portaalihanke

Nelli-portaalin (National Electronic Library Interface) käyttöönotto oli valtakunnallinen hanke, jossa olivat mukana Kansalliskirjasto ja yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastot sekä yleiset kirjastot. Hanke käynnistyi ammattikorkeakouluissa vuonna 2005, ja sen aikana kukin AMK-kirjasto rakensi asiakkaitaan varten oman Nelli-portaalinsa.

Nelli on tiedonhaun ja tiedon hallinnan väline, joka on parantanut erityisesti elektronisten aineistojen saatavuutta. Sen avulla on mahdollista hakea tietoja yhtäaikaisesti useista tietokannoista, ja korkeakoulukirjastojen asiakkaille tarjotaan mahdollisuus myös portaalin etäkäyttöön.

Nelli-portaalit ovat tällä hetkellä vakiintuneessa käytössä AMK-kirjastoissa.

nelli

Voyagerin käyttöönotto

Voyager-kirjastojärjestelmän käyttöönotto AMK-kirjastoissa oli AMKIT-konsortion ensimmäinen suuri hanke. Järjestelmän käyttöönotto tapahtui vuosien 2002-2003 aikana, ja sen kustannuksista 70% maksettiin opetusministeriön myöntämällä määrärahalla. Prosessin vaiheista voi lukea tarkemmin Voyagerin käyttöönoton aikaiselta sivustolta.